Fornybar energi

Fornybar energi – for et bedre miljø og økt verdiskaping

Økende energibehov i verden sammen med økt klimatrussel og knapphet på de fossile energiressursene gjør fornybar energi mer aktuelt enn noen gang før.

Fornybar energi er ikke lenger idealisme og forskning. I 2009 er året da investeringene i fornybar energi og energieffektivisering oversteg investeringene i fossil strømproduksjon. Vindkraftindustrien i Tyskland er nå større enn bilindustrien.

Mange land ser dessuten på fornybar energi som en løsning for å være uavhengig av energirike, men politisk ustabile land.

Potensialet for fornybar energi med kjent teknologi og kostnad er meget stort, både i Norge og i verden. Overordnede mål for utvikling og bruk av fornybar energiteknologi kan deles i tre:

Industriutvikling

Norge kan spille en vesentlig rolle som teknologiutvikler innen ulike fornybar energiteknologier. Et eksempel her er den rivende utviklingen av solcelleindustrien i Norge, basert på en betydelig materialkompetanse i norske forskningsmiljø og industri. Dette er oppnådd gjennom mange års kompetanse‐ og industriutvikling innen aluminium og silisium. Også på andre områder er en betydelig kompetanse opparbeidet, som kan anvendes til oppbygging av en ny kunnskapsbasert industri.

Energiforsyning

Norge har også store muligheter for produksjon av energi fra fornybare energikilder. I Norge er potensialet på kort sikt for ny produksjon fra vind, vann og bio estimert til omkring 60 TWh årlig, samtidig som ENØK tiltak kan gi årlige besparelser på omkring 10 TWh. Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh økt produksjon fra fornybare energikilder i 2016, sammenliknet med 2001. For å øke det innenlandske tilbudet av fornybar energi behøves nasjonal kompetanse for både å implementere og drifte fornybar energiproduksjon. I tillegg kommer mulighetene til å eksportere elektrisk kraft og energiteknologier for produksjon av kraft utenfor Norges grenser

Miljøhensyn

En global oppvarming med tilhørende klimaendringer kan kun dempes ved å dramatisk redusere utslippene av klimagasser. Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være ledende innenfor utviklingen av miljøvennlig produksjon og bruk av energi.

Mer informasjon

SFFEs FoU-strategi (PDF) for fornybar energi i Norge
Satsingsområdet Energi og Petroleum – Ressurser og Miljø ved NTNU
Fornybar energi og miljøforskning ved IFE
fornybar.no har mye informasjon om fornybar energi.
gronnboks.no – den grønne boksen skal fylles med klimavennlige energiløsninger.

Kontaktpersoner
Professor Johan Hustad, NTNU
Forsker Ann-Mari Svensson, SINTEF Materialer og Kjemi
Forsker Per Finden, IFE